ผู้เขียน หัวข้อ: ชุมชนเข้มแข็ง อบต. ควนรู  (อ่าน 8777 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ KONTURA

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4
    • ดูรายละเอียด
ชุมชนเข้มแข็ง อบต. ควนรู
« เมื่อ: 04 สิงหาคม 2008, 20:57:32 »
ขอแนะนำ อบต. ควนรู

akarachai

  • บุคคลทั่วไป
ชุมชนเข้มแข็ง อบต. ควนรู
« Reply #1 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 09:10:41 »
?การจัดทำแผนแม่บทชุมชน ต.ควนรู อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา?
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่สามารถแก้ปัญหาได้ของผู้มารับบริการและผู้มาเยือนจนกระทั่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  อำเภอรัตนภูมิ  จังหวัดสงขลา  มีเนื้อที่ประมาณ 24,394  ไร่  หรือ 44.13 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลควรรู  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2539  ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด  9  หมู่  ประชากรจำนวน  6,265  คน  ครัวเรือนทั้งหมด  1,654  ครัวเรือน  อาชีพหลักคือ การทำนา ทำสวนยาง  รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์   ที่ค่อนข้างนิยมคือ การเลี้ยงวัวชน และเลี้ยงไก่  เป็ด  แพะ  และเลี้ยงปลา การปลูกพืชผัก รูปแบบเกษตรผสมผสาน ประชากรมีรายได้ (จากการสอบถาม) ประมาณกว่า 24,000 บาท/คน/ปี  ซึ่งสังเกตว่าแค่ผ่านเกณฑ์รายได้ขีดความยากจนของ จปฐ. คือ 23,000 บาท/คน/ปีเท่านั้น (เป็นตำบลที่ยากจนที่สุดมาก่อนในจังหวัดสงขลา)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจากอดีตเข้าสู่ยุคต่อยุค  จนถึงปัจจุบันมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายถั่น  จุลนวล  นายศักดิ์ชัย  พลูผล  กำนันดีเด่น  ปี 2550  และบุคคลที่สำคัญในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนคือ คุณอัครชัย ทศกูล  (อดีตผู้นำนักศึกษายุคเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516) เป็นประธานแผนแม่บทชุมชนตำบลควรรูและเป็นประธานเครือข่ายแผนแม่บท ชุมชนจังหวัดสงขลา     
             
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  ผ่านร้อนผ่านหนาว ล้มลุก ล้มเหลว ขัดแย้ง แตกแยก แบ่งฝ่ายกันมาแล้วมากมายในอดีตเช่น การเลือกตั้งในทุกๆ ระดับ แข่งขันและต่อสู้กันอย่างรุนแรงไม่แพ้ในที่อื่นๆ แม้กระทั่งในเครือญาติกัน เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี 2544  เริ่มวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากมายหลายด้าน เกิดประสบการณ์ที่สั่งสมหลายอย่าง ว่าที่ผ่านมาล้วนแล้วแพ้ทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายชนะ และฝ่ายที่แพ้ มีการจุดประกายวิพากษ์บนเวทีต่างๆ จนเกิดเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญ คือ การมีผู้นำที่ดี มีลักษณะผู้นำที่ดี มีการคัดสรรผู้นำในแต่ละระดับโดยผ่านกระบวนการจากวงต่างๆ ทั้งวงคุยธรรมดา และบนเวทีแบบมีส่วนร่วม เช่นจาก พระสงฆ์ ครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่สำนึกสาธารณะรักถิ่นฐาน สร้างโอกาสให้ทุกๆ คน เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งสำคัญที่ต้องมีให้ครบ คือ บ้าน วัด โรงเรียน และส่วนราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  พัฒนาตามรูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยแท้จริง โดยมีการจัดตั้งองค์กรคือ ?สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นตำบลควนรู?   ซึ่งประกอบด้วยการคัดสรรผู้นำมาจากชุมชนของทุกคน หมู่บ้านละ 5 คน รวมเป็น  45 คน จัดฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน มอบหมายภารกิจแต่ละคณะฯ  โดยการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนตำบลควนรู  และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ออกไปศึกษาเรียนรู้ยังนอกพื้นที่ของตนเองทั้งภายนอกและภายในมาอย่างมากมาย  เก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยตรงจากหมู่บ้านและตำบลต้นแบบอย่างตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างโชกโชน  จนปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  มีองค์กรที่สำคัญดังนี้  องค์กรทางการเงิน  มีกลุ่มออมทรัพย์  13  กลุ่ม  เงินทุนหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาท  ปัจจุบันเป็น  ?สถาบันการเงินชุมชนตำบลควนรู? องค์กรทางการศึกษา องค์กรสตรี  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ.สม.)  องค์กรศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม องค์กรผู้นำ องค์กรเยาวชน องค์กรสื่อ องค์กรเกษตรอินทรีย์  องค์กรแม่บ้าน  และองค์กรอาชีพ 
                 
ปัจจุบันยกระดับและพัฒนาไปเป็น ?สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นตำบลควนรู? ทำหน้าที่เป็น แกนนำหลักของชุมชนมีการบริหารจัดระบบโครงสร้างการบริหารสภาฯ  และมีคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจร่วมกันทุกๆ ด้าน  และประชุมทุกวันที่ 20 ของเดือน สรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ทบทวน กำหนดทิศทาง และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาครบทุกด้านเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชุมชนตำบลควนรู เช่น ยุทธศาสตร์หลัก                   
1.  ด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบวงจร                   
2.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                   
3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน                   
4.  ยุทธศาสตร์ตำบลควนรูน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                   
5.  ยุทธศาสตร์เชิดชูภูมิปัญญา  ส่งเสริมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม                   
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนากิจกรรมสตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
7.  ยุทธศาสตร์การกีฬา  นันทนาการ  และส่งเสริมสุขภาพอนามัย                   
8.  ยุทธศาสตร์น้ำไหล  ไฟสว่าง  หนทางมี (พื้นฐาน)                   
9.  ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นอย่างมีส่วนร่วม     
             
ในปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการอยู่กว่า 17 โครงการ เช่นโครงการคนดีศรีควนรู  โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน (ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดคลื่นหนึ่งของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงคือคลื่น 101.00 MHz  มีนักจัดรายการวิทยุมากถึง 76 คน) โครงการพิพิธภัณฑ์ตำบล  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร  เป็นต้น  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของตำบล เช่นข้าวซ้อมมือ  จักรสาน  เย็บผ้า  ดอกไม้จันทน์  น้ำพริกสมุนไพร  ขนมไทย  กลุ่มเลี้ยงโคขุน  เลี้ยงจระเข้  ขนมปั้นสิบ  ผลิตภัณฑ์จากกาบมะพร้าว โดยได้รับงบประมาณจากการทำแผนชุมชน  โครงการขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  และส่วนราชการภายนอกอื่นๆ ด้วย                   
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่สามารถแก้ปัญหาได้ของผู้มารับบริการและผู้มาเยือนจนกระทั่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศตำบลพัฒนาดีเด่น  ประจำปี 2546 และปีก่อนเช่น การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำปี 2540   ปี 2541  ตลอดจนชนะเลิศการจัดการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยที่สุด เมื่อปี 2547 และรางวัลอื่นๆ อีก  ทั้งในด้านปัจเจิกบุคคล  และโดยชุมชน       
           
ท่านนายกถั่น  จุลนวล  และแกนนำที่สำคัญของสภาองค์กร      ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญว่า ??พัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น บนความตัดสินใจร่วมกัน ตามระบบประชาธิปไตย สู่ความยั่งยืนด้วยปรัชญากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน.......?                   

องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  เมื่อวานนี้จึงไม่เหมือนในวันนี้  ?เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ  ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน?   (ลุงขนุน)

akarachai

  • บุคคลทั่วไป
แผนแม่บทชุมชน ต.ควนรู
« Reply #2 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 09:22:50 »
มารู้จักแผนชีวิตชุมชนกันเถอะ

แผนชุมชนคืออะไร ทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร มาช่วยกันหาคำตอบเถอะ

แผนชีวิตชุมชน: อนาคตของชุมชนที่กำหนดโดยชุมชน


แนวคิด

ที่ผ่านมาอนาคตของชุมชน จะถูกกำหนดจากคนภายนอกมาโดยตลอด
การวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ
พัฒนาชุมชนต่างๆจะถูกกำหนดมาจากเบื??องบนโดยส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ๊?นเป็นผู้คิดให้ทำให้เท่านั้น โดยที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการกำหน??อนาคตของตนเองเลย
เป็นเพียงผู้รองรับผลแห่งการพัฒนาเ??่านั้น ผลที่ออกมาทำให้การแก้ปัญหาไม่ตรงจ??ดได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้??ม ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนถูกทำลาย เกิดวิกฤตทางสังคมต่างๆมากมาย เพราะเป็นการพัฒนาที่ประชาชนไม่มีส??วนร่วมเป็นเจ้าของ
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุ??ชน

รัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ได้ให้อำนาจและสิทธิชุมชนที่จะจัดก??รและพัฒนาท้องถิ่นได้เอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปกครอง การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษา
ดังนั้นการทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอ?? จึงเป็นสิทธิของชุมชน


แผนชุมชนพึ่งตนเอง หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุม??นที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนขช?้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนห รือท้องถิ่นของตนเอง
ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแ??้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน๊?ด้
โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก

การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงาน??นับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคช?่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้?? ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเ??รื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็ช?ไปตามความต้องการของชุมชนมากกว่าวั ตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร

กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ

แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง จึงเป็นเครื่องมือในการที่ให้ชาวบ้??นเรามาร่วมคิดร่วมทำ
ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตของตนเอง ที่มาจากสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก ส่วนหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานอื่นๆภายนอกจึงมีหน้าท??่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปช?ึกษาแและช่วยเสริมในสิ่งที่เราไม่ร ู้ หรือคอยสนับสนุนในสิ่งที่เราทำเองไ??่ได้

จะทำแผนกันอย่างไร เมื่อเป้าหมายของการทำแผนอยู่ที่กา??พึ่งตนเอง
บนพื้นฐานของ”ปัญญา”และ“การเรียนรู้Š? ซึ่งกันและกันของชุมชนเอง
จึงต้องจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา ที่มาจากองค์ประกอบที่หลากหลายส่วน??นชุมชน
ทั้งแกนนำธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีใจสาธารณะ
โดยช่วยกันสำรวจ”ข้อมูล” ทั้งหลาย ที่อยู่อย่างกระจัดกระจายในชุมชน ในทุกๆด้าน
เพื่อให้รู้ว่าเรามีของดี ทรัพยากรภูมิปัญญา ความภาคภูมิใจ เอกลักษณ์รากเหง้า
อะไรบ้าง มีความเด่นความด้อยด้านไหนบ้าง และมีปัญหาอะไรบ้าง
แล้วจึงนำมาช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเ??ตุของปัญหาและหาทางออกร่วมกัน
กำหนดเป็นแผนกิจกรรม ในการแก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ว่าจะต้องทำอะไรกันบ้าง
ทำอย่างไร ใครทำ เมื่อไรเสร็จ ใช้งบหรือไม่ ถ้าต้องใช้
จากใครหรือที่เกินกำลังจะต้องประสา??ขอความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้าง เป็นต้น

จากแนวคิดและทิศทางดังกล่าว แผนชุมชนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในก??รกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลัก โดยเป็นเครื่องมือให้ชุมชนเกิดการเ??ียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการทช?ให้ชุมชนได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง รู้จักชุมชนของตนเอง
รู้จักโลกภายนอกอย่างเท่าทัน และสามารถกำหนดอนาคต บริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเอง??ด้ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเองช?ำชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเ องได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

ศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบ แผนชีวิตชุมชนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ. สงขลา

จากตำบล ที่ชุมชนถูกกระทำจากแผนพัฒนาประเทศ??ี่ผิดทิศผิดทางและจากวัฒนธรรมทุนนช?ยมที่หลั่งไหลลงสู่ชุมชน จนผู้คนหลงไปตามกระแสบริโภคนิยมและ??ัฒนธรรมที่มอมเมา
จากวิถีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงเก??้อกูลพึ่งพา กลายเป็นชุมชนอ่อนแอ
แตกแยกล้าหลังและยากจน จนกระทั้งเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิ??อย่างรุนแรงในปี 2540
ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการค้น??าทางออกจึงเริ่มขึ้น แผนชุมชนพึ่งตนเองที่ได้รับแนวคิดม??จากตำบลไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจากตำบลเขาครามจังหวัดกระบี่ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพลิกฟ??้นชุมชนขื้นใหม่
โดยเริ่มต้นในปี 2545 ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติ ทำ สรุปบทเรียน
และยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใ??้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง๊?นการปฏิบัติจนในที่สุดก็สามารถพลิก ฟื้นชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเ??งได้อย่างน่าพอใจชุมชนอยู่เย็นเป็ช?สุข เป็นตำบลพัฒนาดีเด่น ตำบลต้นแบบการพัฒนาของประเทศในหลาย??ด้าน ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้แผนชีวิต??ุมชนพึ่งตนเองของภาคใต้และของประเช?ศมีตำบลต่างๆมาศึกษาดูงานจำนวนมาก

รางวัลความภาคภูมิใจของชุมชน จากปี 2546 – 2550

. ตำบลพัฒนาดีเด่น จังหวัดสงขลา
. ตำบลน่าอยู่ จังหวัดสงขลา
. ศูย์ประสานงานองค์กรชุมชน(ศอช.ต) ดีเด่น จังหวัดสงขลา
. กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาดีเด่น ระดับจังหวัด
. รางวัลศักยภาพองค์กรชุมชนดีเด่น ชนะเลิศ จังหวัดสงขลา
. ศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบแผนชุมชนระ??ับประเทศ
. ตำบลที่มีการเลือกตั้งดีเด่นตามหลั??ธรรมภิบาลชนะเลิศจังหวัดสงขลา
. รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นสาขาพัฒนาเ??รษฐกิจชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
. รางวัลกำนันดีเด่นสาขาพัฒนาชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
. รางวัลศูนย์นาข้าวชุมชน(เศรษฐกิจพอเ พียง)ชนะเลิศ จังหวัดสงขลา
. รางวัลผู้นำ ศอช.ต ดีเด่น ระดับจังหวัด
. ตำบลการเมืองสมานฉันท์ระดับประเทศ ๙ล๙


สามารถมาเรียนรู้แผนชุมชนพี่งตนเอง??องตำบลควนรูได้ที่
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลควนร??(สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นตำบลควนรู)
หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Agron58

  • บุคคลทั่วไป
Re: ชุมชนเข้มแข็ง อบต. ควนรู
« Reply #3 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 11:06:50 »
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู? เมื่อวานนี้จึงไม่เหมือนในวันนี้
 ?เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ? ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน? (ลุงขนุน)

ขอแสดงความยินดีกับชุมชน และคนในชุมชนของท่านด้วยนะคะ..ที่ผ่านวิกฤติของการเมืองท้องถิ่นมาได้? ขณะนี้ในทุกๆ พื้นที่กำลังประสบปัญหาอยู่? ซึ่งเป็นผลอย่างหนึ่งของการไม่เตรียมความพร้อมให้ระดับพื้นที่ ชุมชน และไม่มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงปัญหาที่จะเกิด สำหรับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดำเนินการ? ทุกวันนี้ชุมชนใดคิดได้ตั้งตัวได้ สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำให้ชาวบ้านเปิดใจพัฒนาได้ก่อนถือว่าประสบความสำเร็จ.. ไปแล้วค่ะ ยินดีด้วยนะคะ..

? ?  แต่อยากจะรบกวนถามถึงกระบวนการให้ชาวบ้าน ชุมชน ออกมามีส่วนร่วมเปิดใจที่จะพัฒนา..ของควนรูนั้น ทำอย่างไรกันบ้าง..มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ..ขอเรียนว่าเป็นอีกคนที่ติดตามอ่าน ผลงานการทำงานแบบมีส่วนร่วมของอบต.ควนรูกับชุมชน ค่ะ ขอบคุณค่ะ
? ;)

Agron58

  • บุคคลทั่วไป
Re: ชุมชนเข้มแข็ง อบต. ควนรู
« Reply #4 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 12:03:29 »
  ท่านนายกถั่น  จุลนวล  และแกนนำที่สำคัญของสภาองค์กร      ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญว่า
??พัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น บนความตัดสินใจร่วมกัน ตามระบบประชาธิปไตย
 สู่ความยั่งยืนด้วยปรัชญากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน.......?         

     ขอชื่นชมและยินดี กับการมีผู้นำท้องถิ่นที่มีแนวคิดและพลังที่จะทำงาน  เพื่อ ชุมชน..โดยให้ความสำคัญ
 ในการพัฒนาคน..ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญ..ของการพัฒนาค่ะ

Tags:
 


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
สงวนลิขสิทธิ์ © สงขลาพอร์ทัลดอทคอม | สะตอฟอร์ยู มัลติมีเดีย คอร์ป